www.eprace.edu.pl » isdn » Ogólne zasady realizacji dostępu abonenckiego

Ogólne zasady realizacji dostępu abonenckiego

1. Kabel połączeniowy terminali


Dołączenie terminali do NT1 (styk SIT powinno być dokonane kablem o określonych parametrach.


1.1. Kabel o długości do 7 m:


- średnica żył 0,6 lub 0,5 mm:

- max. pojemność par do transmisji i odbioru do 300 pF:

- impedancja charakterystyczna par do transmisji i odbioru (styki 3-4 i 4-5) 75 na 96 kHz;

- tłumienność przesłuchów na 96 kHz, między każda z par wykorzystywana do transmisji/odbioru,

> 60 dB przy dopasowaniu terminali do IOOQ;

- rezystancja pojedynczego styku < 3

Połączenie dwóch terminali dokonuje się poprzez znormalizowana wtyczkę, łącząca 4 pary kontaktów 1-2,3-6,4-5,7-8.


Rys.7.1. Schemat dołączenia terminala.

1.2. Kabel o długości od 7 do 10 m:


Parametry tego kabla powinny być takie same jak kabla opisanego wyżej z wyjątkiem maksymalnej pojemności par do transmisji/odbioru, która powinna być do 350 pF.


2.Zasady realizacji okablowania abonenckiego (styk SIT)


2.1. Współistnienie z siecią, elektryczną


Amplituda zakłóceń pochodzących od sieci elektrycznej zależy od trzech czynników:

- poziomu zakłóceń w sieci elektrycznej;

odległości między źródłem zakłóceń sieciowych a kablem transmisji ISDN; długości, na której są do siebie równoległe kable sieciowe i transmisyjne;

Równoległe kable sieci transmisyjnej i sieci elektrycznej powinny być odległe od siebie:

- o 3 cm, jeżeli są one do siebie równoległe na odległości do 2 m;

- o 5cm, jeżeli są one do siebie równoległe na odległości między 2 a 5 m;

- o 30 cm, jeżeli są one do siebie równoległe na odległości powyżej 5 m;

Punkty przecięcia z siecią elektryczną zalecane są w miejscu, w którym jest minimalna liczba łączeń. Okablowanie powinno być oddalone przynajmniej o 30 cm od źródeł światła fluorescencyjnego. Minimalna odległość pomiędzy okablowaniem a źródłami zakłóceń elektromagnetycznych (silniki przemysłowe, generatory, transformatory, roboty przemysłowe itp.) powinna wynosić 3 m. Nie jest konieczne utrzymanie tej odległości jeżeli zastosuje się kable ekranowane.


2.2. Wykorzystanie kabli ekranowanych


Wykorzystując kable ekranowane należy zapewnić ciągłość ekranowania do złącza. Użytkownik jest zobowiązany doprowadzić uziemienie do miejsca, gdzie NTI przechodzi w szynę PASSIVE BUS. Gdy okablowanie ma długość do 200 m uziemienie łączy się jednym ekranem, gdy powyżej 200 m łączy się dwoma, na krańcach kabla.

Kabel wykorzystywany do dołączenia uziemienia do masy powinien mieć przekrój min. 2,5 mm


2.3.Pomiar elementowej stopy błędów


Podstawowym parametrem służącym do oceny jakości linii abonenckiej ISDN jest pomiar elementowej stopy błędów (BERT). Pomiar ten wykonuje się w dwóch etapach:

- pomiar 15-minutowy - jest to pomiar wstępny, w czasie którego nie powinny pojawić się żadne błędy w transmisji.

- pomiar 24-godzinny - po pomyślnym wykonaniu pomiaru 15-minutowego należy wykonać pomiar 24-godzinny. Wynik tego pomiaru nie powinien być większy niż 1”10


3.Wymagania dla aparatury pomiarowej


W procesie uruchamiania abonenta w sieci ISDN bardzo ważne są pomiary analogowe torów transmisyjnych i pomiar transmisji cyfrowej dla całej zrealizowanej linii abonenckiej. Do wykonania niezbędnych pomiarów parametrów analogowych potrzebne są następujące urządzenia:

- generator sygnału sinusoidalnego o impedancji wejściowej 135 o zakresie częstotliwości do 100 kHz.

- selektywny miernik poziomu - o impedancji wejściowej 135Q, o zakresie pomiarowym do - 70 dB i częstotliwości do 100 kHz.

- przystawka - powinna umożliwiać pomiar tłumienności niedopasowania impedancji wejściowej toru, tłumienności asymetrii względem ziemi, impedancji linii oraz powinna mieć impedancję wejściową 135

Przy pomiarach cyfrowych potrzebny jest miernik stopy błędów z telefonem ISDN-owym, Jednym z etapów uruchomieniowych jest wykonanie połączenia tym telefonem z obsługą centrali i przyjęcie połączenia przychodzącego. Przyrząd ten powinien umożliwiać połączenia i transmisję w trybie mowy i danych. Wskazane jest również, aby przyrząd można było podłączyć na styku U.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.