www.eprace.edu.pl » isdn » Konfiguracje Pomiarowe miernika K3000 (miernik stopy błędów)

Konfiguracje Pomiarowe miernika K3000 (miernik stopy błędów)

1. Połączenie z Własnym Numerem


Połączenie z własnymi numerem w kierunku Bl - B2


Połączenie z własnymi numerem w kierunku Bl <- B2


2.Połączenie z Pętlą Zewnętrzną


Połączenie w kierunku Bl <-> Bl
3. Teoria Pomiaru (Zalecenie ITU-T 6.821)


3.1 HRX: Hipotetyczne Łącze Odniesienia


Zalecenie ITU-T 6.821 definiuje limity błędów dla „minut z obniżoną jakością”, „sekund z błędami” i „sekund z dużymi błędami”. Wartości te są oparte na Hipotetycznym Łączu Odniesienia (HRX), podzielonym na klasy jakości: „jakość lokalna”, „jakość średnia” i „jakość wysoka”.Powyższe trzy różne klasyfikacje jakościowe opisują sytuację efektywnego połaszenia międzynarodowego, niezależnie od systemu transmisyjnego.


Wybór wartości HRX innej niż dla jakości lokalnej powoduje zastosowanie poniższych wag.4. Informacje o BER

Po zakończeniu pomiarów K3000 wylicza wyniki w oparciu o międzynarodowy standard ITU-T 6.821 i wyświetla wyniki. Jedynie wykorzystanie standardowego algorytmu gwarantuje kompatybilność wyników ze zmierzonymi przy wykorzystaniu innych urządzeń.

Bitowa stopa błędów (BER - Bit Error Rate) jest wyliczana co sekundę i jest szybkim wskaźnikiem trendu. W pewnych przypadkach na jej podstawie można zatrzymać długotrwały pomiar, ponieważ BER wskazuje, że jego wynikiem będzie „Bit test failed” /test błędów bitowych niepomyślny/. BER stanowi stosunek liczby rozpoznanych błędnych bitów do całkowitej liczby nadanych bitów.

Należy zauważyć, te wyliczanie wyników zgodnie z ITU-T 6.821 wymaga dokładności pomiaru < 1O Wymaga to czasu pomiaru co najmniej 15 minut. Krótszy czas może być zastosowany jeżeli nie jest wymagana duża dokładność.


5. Zalecenie U-T 6.821 definiuje następujące wartości:


EFS Error Free Seconds /sekundy bez błędów! w %

ES Errored Seconds /sekundy z błędami/ w %

Sekundy z jednym lub większą liczbą błędów

US Unayailable Seconds /sekundy niedostępne/ w %

Okres rozpoczyna się 10 kolejnymi sekundami o BER> 10-3 a kończy 10 kolejnymi sekundami o BER < 10-3

SES Seyerely Errored Seconds /sekundy z dużymi błędami! W % sekund z BER> 10-3

DM Degraded Minutes /minuty z obniżoną jakością! minuty z 10-3 > BER > 10-6


6. Pomiar Błędów Bitowych - Menu Pomiar

Po zestawieniu połączenia można wcisnąć klawisz „BERT” (F3) w celu wywołania menu pomiaru.


W menu „BER-Measurement” dostępne są następujące opcje


6.1.Poziomy funkcyjne (Menu 40)


„Time”


(F1) Przy pomocy tego klawisza wybrany może zostać jeden z dwóch czasów pomiarowych wprowadzonych w menu parametrów. Dla pomiarów ciągłych wykorzystywane jest ustawienie „Perm”.
„Start” (F2) Rozpoczyna pomiar błędów bitowych.
Back” (F3) Powrót do menu „Outgoing Call”.

6.2. Poziomy funkcyjne (Menu 41)


Pattem” (F1) Wybiera wzór bitowy do pomiaru (PRBS pseudoprzypadkowa sekwencja bitowa)
„Res.” (F2) Przy pomocy tego klawisza można ustawić wyświetlanie bitowe stopy błędów w formie absolutnej liczby błędów (1 do 9999999) lub odniesieniu do okresu pomiarowego (1.00E9 do 9.99E-1).
„Dir.” (F3) Klawisz ten zmienia kierunek pomiaru podczas wykonywania autotestu. Lewa strona pokazuje początkowo ustawiony kanał B. Strzałka wskazuje kierunek pomiaru.

6.3. Poziomy funkcyjne (Menu 42):


„Limit” (F1) W tym punkcie ustawione mogą być limity tolerancji, wykorzystywane później do wyliczania wyników pomiarów błędów bitowych. Limit tolerancji może być ustawiony na „local” lub podany w % HRX
„Error rata” (F3) Przez kilkukrotne wciśnięcie tego klawisza można ustawić stałą stopę błędów, która powinna być generowana przez K3000 w następnym pomiarze błędów bitowych.

Jeżeli generacja błędów jest aktywna, przy końcu pomiarów nie jest przeprowadzane wyliczanie wyników pomiaru błędów bitowych.


W celu rozpoczęcia pomiarów błędów bitowych należy wcisnąć klawisz „Start” (F2).Podczas pomiaru możliwe jest wprowadzanie pojedynczych błędów bitowych przy pomocy klawisza „Error” (F3); zwiększana jest wówczas bieżąca stopa błędów lub absolutna liczba błędów bitowych.

W przypadku wprowadzenia pojedynczych błędów bitowych nie jest przeprowadzane wyliczanie wyników.

W celu zakończenia pomiaru błędów bitowych należy wcisnąć klawisz „Stop” (FI).


Wyniki pomiaru wyświetlane są po wciśnięciu klawisza BERT


Jeżeli tor nie spełnia parametrów stosuje się urządzenia zwane regeneratorami, np. takie jak opisany poniżej:


Regenerator przystosowany jest do pracy w łączu jednoparowym pomiędzy urządzeniami NT i LT (lokalizacja styku „U”), w którym transmisja jest prowadzona w kodzie 2B1Q. Regenerator umożliwia zwiększenie zasięgu w przypadku występowania znacznego tłumienia na łączu. W przypadku zbyt dużych strat omowych na łączu zastosowanie regeneratora wymaga zwiększenia napięcia zasilającego linię.

Regenerator synchronizuje się do częstotliwości zegara strony LT. Dane odbierane od strony LT i NT odtwarza do wielkości standardowych i wysyła je odpowiednio do urządzeń NT i LT. Dane przesyłane w kanale monitora i w kanałach B przechodzą przez regenerator bez zmiany, modyfikowany jest jedynie kanał C/l zgodnie z zaleceniami ITU-T.


Standardowo regenerator zasilany jest zdalnie poprzez linię transmisyjną od strony LT. Może być również jednocześnie zasilany od strony NT.Rys. 8.1.Widok ogólny regeneratora


Rys. 8.2 Lokalizacja regeneratora w łączu

(przykład z zastosowaniem regeneratora pojedynczego)


ZAKRES STOSOWANIA


Regenerator wykonywany jest w dwóch wersjach; do pracy z zakończeniami sieciowymi NT i Z urządzeniami DGTPCM4:


• Regenerator współpracujący z zakończeniami sieciowymi NT (ozn. na obudowie REGENERATOR NT) zasilany jest napięciem od 48V do 110V;

• Regenerator współpracujący z urządzeniami DGT- PCM4 (ozn. na obudowie REGENERATOR PCM) zasilany jest napięciem od 120V do 200V.


W obu wersjach energia dostarczona do łącza powinna pokryć potrzeby regeneratora i urządzeń końcowych.


Moc pobierana przez współpracujące urządzenia jest następująca:


• Regenerator max 1,00 W

• Zakończenie sieciowe NT z jednym aparatem telefonicznym max 1,00 W


Powyższe dane i ograniczenie wartości prądu liniowego do 6OmA określają warunki do stosowania regeneratora. Możliwość zasilania regeneratora NT jednocześnie od strony LT i NT znacznie eliminuje ograniczenia związane z zasilaniem.


PRZYKŁAD


Dla zakończeń sieciowych NT przy napięciu zasilania linii 95V oporność pętli powinna być < 1kΩ a dla napięcia zasilania linii 48V oporność pętli powinna być <.. 300Ω.

Zastosowanie regeneratora jest konieczne w przypadku tłumienia łącza 36dB przy częstotliwości pomiarowej 40kHz. Regenerator przywraca do wartości standardowych parametry sygnału 2B1Q stłumione o 33dB. Regenerator należy umieszczać w takiej odległości na łączu, aby w miejscu podłączenia wartość tłumienia nie przekraczała 33dB.

Przy zastosowaniu regeneratora całkowita tłumienność łącza może wynosić do 66dB (33dB - tłumienie na odcinku od strony LT do regeneratora; 33dB - tłumienie na odcinku od regeneratora do strony NT).

Powyższe warunki stosowalności regeneratora dotyczą łączy jednorodnych o niskim poziomie szumów i zakłóceń. W warunkach rzeczywistych często tłumienność łącza jest większa od wartości katalogowych, łącza mają wiele odgałęzień i występuje na nich znaczny poziom zakłóceń. W tych warunkach oczywiście zasięg jest znacznie zmniejszony, wówczas zastosowanie regeneratora jest celowym i skutecznym rozwiązaniem.

Regenerator jest umieszczony w hermetycznej i odpornej na narażenia środowiskowe obudowie.

Opcjonalnie w jednej obudowie mogą być umieszczone dwa urządzenia.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.